Komisja Planowania Przestrzennego, Mienia i Infrastruktury

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Przedmiot działania:

 1. Analiza polityki i strategii miasta, w tym wnioskowanie i opiniowanie w zakresie:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu, lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
  • sprzedaży lub użytkowania nieruchomości gminnych
  • utrzymania dróg i zieleni, zaopatrzenie dzielnicy w wodę i odprowadzanie ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi.
 1. Pozyskiwanie i analiza informacji na temat potrzeb remontowych w zakresie miejskiej infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy
 2. Inicjowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania infrastruktury komunalnej, z uwzględnieniem rozwiązań dla ruchu komunikacji miejskiej.