Konsultacje WPW 2024-2027

Konsultacje WPW 2024-2027

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o planowanych konsultacjach dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.  W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy komunikat o planowanych konsultacjach projektu WPW na lata 2024-2027.

Wkrótce konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024–2027 - Organizacje Pozarządowe (ngo.krakow.pl).

Konsultacje odbędą się w terminie 15 kwietnia do 10 maja 2024 roku, a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków. Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie  Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków, uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły skorzystać z telefonicznych dyżurów eksperta, wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym oraz przekazać swoje wnioski, uwagi i propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że projekt konsultowanego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027 z formularzem konsultacyjnym oraz szczegółowa informacja na temat przebiegu konsultacji dostępna będzie od 15 kwietnia do 10 maja 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji https://obywatelski.krakow.pl/ oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych https://ngo.krakow.pl/.