Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Dzielnicy
projekty uchwał

 

 

 

Druk Nr 198 

 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

 Z dnia: 26.01.2017 r.

w sprawie:

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

     Na podstawie § 3 pkt 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1851) Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwala, co następuje:

§1.

Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego os. Piastów 13 w Krakowie na następny okres – pismo Wydziału Mieszkalnictwa UMK znak: ML-02.7123.850.2016.JK z dnia 12.01.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice Grażyna Janawa

Uzasadnienie:

Lokal mieszkalny os. Piastów 13 wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków i zajęty został zgodnie z zawartą umową najmu na okres jednego roku, na zasadach czynszu socjalnego.

Umowa ta wygasa z dniem 15 lutego 2017 r. Radzie Dzielnicy XV Mistrzejowice nie są znane żadne negatywne opinie uniemożliwiające przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w os. Piastów 13 na okres kolejny (przeprowadzone wizje lokalne).

Orginał do wglądu - proszę kliknąć