Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice z działalności w roku 2013

W dniu 27 marca br. odbyła się sesja Rady Dzielnicy, na której radni przyjęli sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej i finansowej w 2013 roku. Po rekomendacji komisji rewizyjnej sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. Poniżej przedstawiamy mieszkańcom część sprawozdania będącą posumowaniem działalności rady oraz informację dotyczącą stopnia realizacji zadań priorytetowych i powierzonych dzielnicy. Sprawozdanie w całości dostępne jest na stronie internetowej UMK pod adresem: http://bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/116932/karta

 

            Zgodnie z wymogami określonymi Statutem Dzielnicy XV Mistrzejowice Zarząd Dzielnicy przygotowywał projekty uchwał, a po ich przyjęciu monitorował stopień realizacji współpracując z dysponentami środków i realizatorami zadań. W roku 2013 Rada Dzielnicy odbyła 12 posiedzeń, na których podjęto 71 uchwał. Wszystkie, których stopień wykonania zależał od Zarządu Dzielnicy zostały zrealizowane. Uchwały dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa skierowano do Biura Planowania Przestrzennego UMK celem dalszego procedowania.

            Zarząd w roku 2013 odbył 22 posiedzenia i przyjął 13 uchwał. Wszystkie dotyczyły delegowania radnych do czynności związanych z działalnością dzielnicy. Istotnym elementem funkcjonowania Zarządu były dyżury przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego pełnione w siedzibie Rady Dzielnicy w każdy czwartek w godzinach 14.00-15.00.  Ponadto dostępni byli codziennie w różnych godzinach. Obowiązek pełnienia dyżurów dotyczył też członków Zarządu Dzielnicy. W trakcie dyżurów mieszkańcy mieli możliwość przedłożyć swoje wnioski, propozycje oraz uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania miasta, dzielnicy, miejskich służb oraz pracy urzędów. W każdym przypadku, o ile zezwalały na to kompetencje dzielnicy podejmowano próbę załatwienia sprawy, bądź też kierowano mieszkańca do odpowiednich podmiotów właściwych dla danego wniosku.

            Jednym z elementów funkcjonowania biura Rady Dzielnicy jest obsługa bieżącej korespondencji, którą należy rozgraniczyć na dwa segmenty tj. korespondencja służbowa pomiędzy wydziałami oraz korespondencja z mieszkańcami. Zarząd Dzielnicy na bieżąco zapoznawał się ze wszystkimi pismami. W 2013 roku do biura Rady Dzielnicy wpłynęło 163 pisma. Wszystkie zostały rozpatrzone. O ile zachodziła konieczność nadawano im bieg służbowy. Radni informowani byli o wszystkich pismach na comiesięcznych sesjach. Jedną z form korespondencji była również poczta elektroniczna.

Do zadań Zarządu Dzielnicy należy także realizacja planu finansowego wydatków dzielnicy, w tym gospodarowanie mieniem powierzonym dzielnicy. Plan finansowy dzielnicy na rok 2013 wynosił 34 000 zł., z czego wydatkowano 29 755,78 zł., co stanowi 87,52% zaplanowanego budżetu. Wszystkie zobowiązania zostały zrealizowane w całości. Ubiegły rok był kolejnym, w którym zmniejszono budżety dzielnic. W przypadku Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice przyznane środki wystarczyły jedynie na pokrycie kosztów funkcjonowania biura oraz budynku (opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz usługę telekomunikacyjną). Zarząd Dzielnicy stoi na stanowisku, że utrzymanie budżetu na niezwiększonym poziomie w kolejnych latach grozi znaczącym pogorszeniem stanu technicznego budynku.

W ubiegłym roku kontynuowane były dyżury policjantów z VII Komisariatu Policji w Krakowie, strażników miejskich oraz pracowników Urzędu Skarbowego, którzy pomagali mieszkańcom w wypełnianiu i składaniu zeznań podatkowych. Odbywały się one w każdy pierwszy poniedziałek i czwartek miesiąca. Mieszkańcy mieli sposobność zgłoszenia nurtujących ich problemów. Nie zapomniano o kontynuacji dyżurów Miejskiego Rzecznika Konsumentów, chociaż ta forma dyżuru nie zyskała zbyt wielu zwolenników. Z zadowoleniem należy podkreślić, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się nieodpłatne porady i konsultacje prawne. Szczególnie ważne jest to dla mieszkańców, których możliwości finansowe nie pozwalają na korzystanie z usług prawniczych.

Zarząd Dzielnicy udostępnił pomieszczenia oraz gościł na sesjach uczniów w ramach Projektu „Młodzieżowa Rada Dzielnicy”. Za realizację projektu odpowiadało Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie. Nie zapomniano również o najmłodszych, dlatego sala obrad była miejscem Ogólnopolskiej Akcji Czytania Dzieciom, której patronowała Biblioteka Klubu Kultury „Kuźnia”.

 Zgodnie z przyjętym kalendarzem na terenie dzielnicy, zorganizowane były następujące imprezy plenerowe i wydarzenia kulturalne:

Majówka Mistrzejowicka – Park Tysiąclecia

Bitwa o Mistrzejowice – 3-dniowe zawody na terenie Skate Parku

Dzień Dziecka - boisko sportowe przy SP 144 w rejonie Plant Mistrzejowickich

„Żywe lekcje historii” projekt edukacyjny – 2-dniowa impreza na terenie fortu

Pożegnanie Lata – Planty Mistrzejowickie

Przystanek Mistrzejowice – Park Tysiąclecia

Wspólne śpiewanie z okazji Dnia Niepodległości

Wigilia dla mieszkańców – Klub Kultury „Kuźnia”

Cykl Koncertów Mistrzejowickich - kościół p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego oraz

kościół p.w. M.B. Nieustającej Pomocy

Impreza Noworoczna dla dzieci – kościół p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego.

Wszystkie imprezy Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice zrealizował przy współpracy z ośrodkami kultury i szkołami z terenu Mistrzejowic. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury im. A. Bursy, która współpracowała z Zarządem Dzielnicy w organizowaniu większości imprez. 

            Siedziba Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice była miejscem cyklicznych spotkań przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, oświaty, policji, straży miejskiej, które pozwoliły wypracować skuteczne formy współpracy.

 

ZADANIA PRIORYTETOWE

Gospodarka Komunalna

 • Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 144 os. Bohaterów Września w ramach Programu „Radosna Szkoła” – wykonano szkolny plac zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła”
 • Uporządkowanie terenu i zabezpieczenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku – wykonano projekt oraz rozbiórkę budynku przy koszarach wojskowych Fortu Nr 48 „Batowice”
 • Wykonanie oświetlenia na terenie Skate Parku – zbudowano przyłącze energetyczne dla zasilania urządzeń na terenie Skate Parku, wraz z opracowaniem dokumentacji
 • Wieloletnie zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Skate Parku, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem budowy – opracowano dokumentację. Realizacja I etapu: utwardzenie powierzchni wraz z rozbudową rampy
 • Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika w pasie drogowym ul. Popielidów na odcinku od bloku nr 33 do 35a w nawiązaniu do istniejącego chodnika – opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenia. Wykonano chodnika o nawierzchni z kostki
 • Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na terenie zielonym Parku Tysiąclecia odcinek od istniejącego chodnika w rejonie bloku nr 62 os. Tysiąclecia w kierunku ul. Zabłockiego po istniejącym przedepcie – opracowano dokumentację projektową
 • Dofinansowanie prac remontowych z zakresu zadań priorytetowych i powierzonych Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2013 – dojazd do S.P. 89 Remont chodnika ul. Kruszwicka Remont chodnika przy ul. Wawelskiej bl. 32. Uporządkowanie poboczy przy ul. Kruszwickiej. Remont chodnika skrzyżowanie ul. Bitwy nad Bzurą i Obrońców Warszawy

 

Konkurs Grantowy

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 • Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych: pomoc społeczna – zakupiono paczki żywnościowe w ramach pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: imprezy sportowe – zorganizowano turniej, pokryto koszty obsługi sędziowskiej, technicznej, medycznej. Zakupiono nagrody

 

Edukacja, Kultura, Sport

 

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy: zakup pomocy dydaktycznych – zakupiono pomoce dydaktyczne: magnetofony, mikrofony, książki do nauki języka angielskiego, doposażono salę teatralną
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy: organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych dla mieszkańców Mistrzejowic – pokryto koszty organizacji i realizacji świateł i dźwięku, opracowań autorskich imprez plenerowych, koszty wykonania emblematu do scenografii. Zakupiono dla będących w trudnej sytuacji mieszkańców Mistrzejowic paczki świąteczne, artykuły spożywcze i słodycze dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Majówki Mistrzejowickiej, Pożegnania Lata. Zakupiono przybory malarskie do wykonania dekoracji w ramach spotkań z mieszkańcami. Opłacono koszty scenografii, scenariusza i reżyserii widowisk, koszty oprawy muzycznej i oświetlenia, wynajmu sprzętu muzycznego, ochrony. Opłacono koszty ubezpieczenia imprez
 • Klub Kultury KUŹNIA: organizowanie imprez okolicznościowych, zakup pomocy dydaktycznych – zorganizowano koncerty, konkursy, festyn. Zakupiono materiały do organizacji imprez i zajęć klubowych oraz nagrody
 • Klub Kultury MIRAGE: organizowanie imprez dla mieszkańców dzielnicy – zorganizowano imprezy dla mieszkańców: zabawy karnawałowe, andrzejkowe, Dzień Kobiet, majówkę, dzień dziecka, imprezy mikołajowe dla dzieci
 • Biblioteka Publiczna przy Klubie Kultury KUŹNIA: zakup książek i pomocy naukowych – zakupiono dla biblioteki Klubu „Kuźnia” 265 książek
 • Nowohucka Biblioteka Publiczna Filia nr 8: zakup książek i pomocy naukowych – zakupiono 198 nowości książkowych
 • Nowohucka Biblioteka Publiczna Filia nr 9: zakup książek i pomocy naukowych – zakupiono książki do biblioteki
 • Dofinansowanie IV Nowohuckiego Przeglądu Teatrów Szkolnych ODYSEJA TEATRALNA organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 130 i Gimnazjum Nr 39 w Krakowie – zakupiono nagrody oraz materiały do przeprowadzenia imprezy
 • Liga Mistrzejowicka: impreza sportowa – opracowano projekt i zbudowano stronę internetową „Ligii Mistrzejowickiej”, wynagrodzenie dla członków jury. Zakupiono piłki, rękawice bramkarskie, koszulki męskie dla uczestników
 • Nowohuckie Zawody Sportów Ekstremalnych: zawody deskorolkowe, trialowe – zakupiono nagrody, medale, art. spożywcze dla uczestników. Opłacono realizację oświetlenia i dźwięku podczas 3 dniowej imprezy sportowej
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4: zakup pomocy dydaktycznych – zakupiono testy psychologiczne oraz pomoce i sprzęt do zajęć integracji sensorycznej
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka: konkurs tańca – zakupiono medale oraz dyplomy. Wypłacono honorarium dla składu sędziowskiego
 • Przegląd zespołów muzycznych „Przystanek Mistrzejowice” – opracowano i zrealizowano autorski scenariusz „Przystanku Mistrzejowice”. Zakupiono kółka Spitfire. Koszty animacji konkursów podczas imprezy
 • Żywe lekcje historii w Mistrzejowicach: projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży – zakupiono artykuły spożywcze dla grup rekonstrukcyjnych 2 dniowego pokazu plenerowego. Dodatkowo zakupiono nagrody. Opracowano scenariusz i przeprowadzono lekcje historii na terenie Fortu Batowice
 • Akcja „Lato w mieście” na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice – zorganizowano zawody sportowe na boisku szkolnym oraz konkursy i koncert
 • Jubileusz Szkoły Podstawowej Nr 89 os. Piastów – zakupiono papier ksero
 • Współorganizacja cyklu koncertów mistrzejowickich (dla dwóch parafii) – przygotowano i przeprowadzono 2 etapy cyklu koncertów mistrzejowickich w kościele p.w. M.B. Nieustającej Pomocy os. Bohaterów Września. Zorganizowano cykl koncertów w kościele p.w. św. M. M. Kolbego, opłacono nagłośnienie oraz druk plakatów
 • Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Samorządowe Przedszkola z terenu Mistrzejowic – zakupiono pomoce dydaktyczne, gry, książki, zabawki dla dzieci przedszkoli mistrzejowickich
 • Samorządowy Żłobek Nr 6 os. Piastów: remont tarasu zewnętrznego Grupy III – przeprowadzono remont tarasu
 • Zakup nagród dla uczestników „Nowej Gralicji”: turniej gier planszowych – zakupiono nagrody, gry planszowe oraz koszulki z logo Mistrzejowic
 • Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla mieszkańców dzielnicy – opracowano teksty i projekty graficzne dla materiałów promocyjnych. Opłacono koszty druku materiałów
 • Dofinansowanie V Nowohuckiego Biatlonu Rowerowego „Moja Nowa Huta” – współfinansowano wraz z dzielnicami nowohuckimi organizację Biatlonu Rowerowego, opłacono koszty zabezpieczenie medycznego i oznakowania trasy
 • Półkolonie „Lato w mieście” 2013: dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Mistrzejowic – zakupiono pomoce dydaktyczne i art. spożywcze dla uczestników. Koszty usługi gastronomicznej
 • Zawody Piłki Ręcznej Szkoła Podstawowa Nr 85: dofinansowanie – wykonano nadruki na koszulkach, grawerowanie pucharów
 • Projekt „Nowa Huta Miasto Pracy i Walki, Pamięci i Solidarności” – zakupiono materiały do organizacji imprezy
 • Organizacja imprez z okazji Jubileuszu 60-lecia MDK im. J. Korczaka – opłacono koszty usługi gastronomicznej
 • Memoriał Pamięci Michała Bobera i Michała Jeziora: Turniej Piłki Nożnej – zakupiono 28 toreb sportowych
 • 60 lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”: dofinansowanie – opłacono koszty druku plakatów, zaproszeń oraz dokumentacji koncertu jubileuszowego
 • Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana: Młodzieżowa Rada Dzielnicy XV – zrealizowano konkurs o samorządzie krakowskim, zakupiono nagrody, materiały biurowe, dofinansowano zakup laptopa
 • Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana: dofinansowanie projektów: „Uczeń-Obywatel”, VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie – zrealizowano konkurs o samorządzie krakowskim, zakupiono nagrody, materiały biurowe, dofinansowano zakup laptopa
 • Biblioteka Klubu Kultury „Kuźnia”: Projekt „Moda na czytanie” – zakupiono 22 audiobooki. Zorganizowano wieczór autorski poety P. Kuzory i R. Sepetys
 • Jubileusz 40-lecia Szkoły Podstawowej Nr 85 w Krakowie – zakupiono sprzęt komputerowy
 • Zakup serwera dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej – zakupiono serwer: współfinansowanie dzielnic
 • Wykonanie graffiti na elementach Skate Parku – zakupiono farby do wykonania graffiti
 • Organizacja otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy – opracowano i przeprowadzono zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i art. spożywcze dla uczestników zajęć. Pokryto koszty usługi gastronomicznej dla uczestników
 • Dofinansowanie wyjazdu uczniów Gimnazjum Nr 37 w Krakowie na Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – dofinansowano wycieczkę szkolną na Ukrainę
 • Obchody Dnia Niepodległości – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – opracowano i zrealizowano autorski scenariusz obchodów Dnia Niepodległości z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Mistrzejowic. Zakupiono art. spożywcze dla uczniów występujących w obchodach święta
 • Turniej sportowy dla młodzieży szkolnej z okazji Dnia Niepodległości – pokryto koszty obsługi sędziowskiej turnieju sportowego piłki nożnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zakupiono nagrody, medale i art. spożywcze dla uczestników
 • Organizacja turnieju rugby "Nowa Huta 7's" – zakupiono nagrody i puchary
 • Zakup siatki scenograficznej na potrzeby imprez organizowanych dla mieszkańców dzielnicy – zakupiono siatkę estradową: horyzont będącą elementem scenografii mistrzejowickich scen

 

Porządek Publiczny

 

 • Straż Miejska: dofinansowanie zakupu samochodu służbowego – zakupiono samochód, współfinansowanie dzielnic XVI i XVII
 • Komisariat Policji VII: dofinansowanie zakupu radiowozu – zakupiono radiowóz, współfinansowanie dzielnic XVI i XVII
 • Kursy samoobrony dla kobiet – opracowano i zorganizowano zajęcia z samoobrony dla kobiet

 

Profilaktyka, Ochrona Zdrowia

 

 • Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkanców po 65 roku życia – przeprowadzono szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Mistrzejowic powyżej 65 roku życia

 

Pomoc Społeczna

 

 • Realizowanie projektów socjalnych na terenie dzielnicy: pomoc dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej – opracowano i zorganizowano projekty socjalne. Zakupiono komplety podręczników, lektury, atlasy i słowniki dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
 • Organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Mistrzejowic – opracowano i przeprowadzono warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono materiały dydaktyczne, art. spożywcze dla uczestników warsztatów.

 

ZADANIA POWIERZONE

 

Zadania inwestycyjne i remontowe

 

ü  Budowa miejsc postojowych przy ulicy Wawelskiej (pętla) os. Złotego Wieku – zakupiono Dziennik Budowy. Pozyskano pozwolenia i wybudowano miejsca postojowe na podstawie opracowanej dokumentacji

ü  Remont chodnika przy ulicy Kruszwickiej os. Piastów – wyremontowano chodnik na odcinku od bl. 19 do ul. Jadźwingów oraz w rejonie bl. 28 i 30

ü  Remont chodnika przy ulicy Gen. Bora Komorowskiego, w rejonie przystanku autobusowego os. Tysiąclecia – wyremontowano chodnik w rejonie przystanku autobusowego ul. Gen. Bora Komorowskiego z ul. Wiślicką po stronie os. Tysiąclecia

ü  Remont chodnika wzdłuż ul. Mistrzejowickiej – wyremontowano chodnik wzdłuż ul. Mistrzejowickiej po stronie wschodniej

ü  Remont chodnika w rejonie bloku nr 10 os. Mistrzejowice – wyremontowano chodnik wzdłuż bl. nr 10 os. Mistrzejowice

ü  Remont chodnika wzdłuż ul. Bitwy nad Bzurą os. Bohaterów Września – wyremontowano chodnik od wjazdu na teren zielony w rejonie ogródka jordanowskiego do skrzyżowania z ul. Obrońców Warszawy

ü  Remont chodnika wzdłuż ul. Gen. Okulickiego: kontynuacja – remont nawierzchni chodnika od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Kupały

ü  Remont chodnika przy ulicy Wiślickiej od strony os. Kombatantów – wyremontowano chodnik na odcinku od stacji benzynowej do Kauflandu od strony os. Kombatantów

ü  Remont peronów na zajezdni autobusowej os. Złotego Wieku – wyremontowano dwa perony na pętli autobusowej przy ul. ks. K. Jancarza

ü  Remont chodnika os. Oświecenia w rejonie bloku nr 5, 6, 7 od strony Parku Tysiąclecia – wyremontowano chodniki w rejonie bloków pomiędzy parkiem, a osiedlem

 

Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich

ü  Doposażenie istniejących ogródków w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury wg wskazań dzielnicy” – doposażono następujące ogródki jordanowskie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: przy ul. Wawelskiej, os. Oświecenia przy ul. Kniaźnina, os. Piastów rejon bl. 16, Planty Mistrzejowickie, Polana Nagłowicka

 

Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą

 

ü  Bieżące utrzymanie zieleńców i skwerów oraz ogródków jordanowskich – bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów na podstawie zobowiązania umownego.  Koszty związane z podatkiem od nieruchomości

ü  Utrzymanie terenów gminnych wraz z elementami małej architektury – wyremontowano chodniki na terenach zielonych os. Oświecenia rejon Parku Tysiąclecia. Wyremontowano zjazdy schodów i wejście do gimnazjum integracyjnego przy ul. Wawelskiej os. Złotego Wieku. Uporządkowano teren zielony w rejonie ulic Łęczyckiej, Popielidów, Sapiehy z Okulickiego. Poprawiono nawierzchnię asfaltową dojazdu do przychodni rejonowej, apteki w rejonie Plant Mistrzejowickich. Przeprowadzono cięcia techniczne i sanitarne drzew na terenie zielonym przy ul. Popielidów. Usunięto drzewa owocowe wraz z frezowaniem pni os. Piastów. Uporządkowano teren w rejonie chodnika przy ul. Obrońców Warszawy i Bitwy nad Bzurą

 

 

Problematyka osób niepełnosprawnych

 

ü  Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice - Wyremontowano zjazd dla wózków ciągu pieszego os. Piastów rejon bl. 32 – wyremontowano zjazd dla wózków i wejście do gimnazjum integracyjnego os. Złotego Wieku

ü  Remont boiska przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyremontowano boisko przy Szkole nr 144 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, zadanie współfinansowano środkami z infrastruktury sportowej

 

Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dzielnicy

 

ü  Remont boiska przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 w Krakowie – wyremontowano boisko przy Szkole nr 144 z wyłożeniem powierzchni poliuretanowej

 

Prace remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

 

ü  Gimnazjum Nr 37 os. Złotego Wieku – wykonano modernizację wejścia do sal lekcyjnych (wymiana drzwi)

ü  Szkoła Podstawowa Nr 85 os. Złotego Wieku – adaptowano pomieszczenia na salę komputerową, ułożono wykładzinę antypoślizgową

ü  Szkoła Podstawowa Nr 89 os. Piastów – opracowano projekt modernizacji wejścia głównego, przebudowano schody. Ułożono wykładzinę antypoślizgową

ü  Szkoła Podstawowa Nr 126 os. Tysiąclecia – wymieniono instalację elektryczną na miedzianą, zamontowano drzwi ewakuacyjne

ü  Szkoła Podstawowa Nr 144 os. Bohaterów Września – przeprowadzono remont podłogi w szkole

ü  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 os. Oświecenia – wymieniono część stolarki okiennej. Zamontowano AQUA STOP

ü  Przedszkole Samorządowe Nr 125 os. Tysiąclecia – wykonano remont tarasów, murków i schodów tarasowych

ü  Przedszkole Samorządowe Nr 131 os. Złotego Wieku – wykonano remont kapitalny dachu i kominów. Wymieniono stolarkę drzwi wewnętrznych

ü  Przedszkole Samorządowe Nr 144 os. Bohaterów Września – uzupełniono kostkę brukową, wymieniono parkiet w salach oraz bramę wjazdową. Wycyklinowano i pomalowano parkiet

ü  Przedszkole Samorządowe Nr 148 os. Tysiąclecia – wykonano remont kapitalny tarasu

ü  Przedszkole Samorządowe Nr 152 os. Piastów – wykonano remont kapitalny tarasu. Wykonano roboty malarskie

ü  Przedszkole Samorządowe Nr 177 os. Kombatantów – pomalowano korytarze. Wykonano ocieplenie elewacji

ü  Przedszkole Samorządowe Nr 187 os. Piastów – wykonano remont kapitalny sanitariatu dla dzieci, wymalowano sale. Pomalowano okna w sali dydaktycznej, wymieniono grzejnik i wykonano osłonę w łazience

 

 

 

Prace remontowe żłobków samorządowych

 

ü  Żłobek Samorządowy Nr 6 os. Piastów 42 – wyremontowano taras zewnętrzny

ü  Żłobek Samorządowy Nr 22 os. Tysiąclecia 14 – położono płytki na schodach holu budynku

 

Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpieczny Kraków

 

 • Komisariat Policji VII w Krakowie: dofinansowanie zakupu radiowozu – zakupiono radiowóz, współfinansowanie dzielnic XVI i XVII
 • Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział VI Wzgórza Krzesławickie: zakup samochodu, dofinansowanie – zakupiono samochód, współfinansowanie dzielnic XVI i XVII
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 7 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: zakup sprzętu ratowniczego – zakupiono 2 szt. hydraulicznych nożyco-rozpieraczy, współfinansowanie dzielnic

 

Lokalne wydarzenia kulturalne

 

ü  Majówka Mistrzejowicka – zorganizowano imprezę plenerową na terenie Parku Tysiąclecia. W zakres zadania wchodziły opłata: nagłośnienia, realizacja programu artystycznego z uwzględnieniem konkurencji sportowych oraz zakup nagród i wyróżnień dla uczestników, opłata ubezpieczenia, sanitariatów oraz uporządkowania terenu

ü  Dzień Dziecka – zorganizowano imprezę plenerową na terenie boiska przy S.P 144. W zakres zadania wchodziły opłata: prowadzącego oraz zakup nagród i upominków dla przedszkolaków

ü  Pożegnanie Lata – zorganizowano imprezę plenerową na terenie Parku Tysiąclecia. W zakres zadania wchodziły opłata: nagłośnienia, realizacja programu artystycznego z uwzględnieniem konkurencji sportowych oraz zakup nagród i wyróżnień dla uczestników, opłata ubezpieczenia, sanitariatów oraz uporządkowania terenu.

 

Wiesław Zając